Umowa majątkowa małżeńska

  1. odpis skrócony aktu małżeństwa – jeżeli umowa ma być zawarta po zawarciu związku małżeńskiego,
  2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu oraz termin ważności tych dokumentów, PESEL, adres zamieszkania).

W przypadku osób, które pragną zawrzeć umowę przed zawarciem związku małżeńskiego, niezbędne są tylko ww. dane osobowe.

Black and White Premium WordPress Theme