Czynności notarialne

Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Kancelaria Notarialna Aleksandra Podraza-Dokurno, notariusz w Skórzewie, dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne,
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
  4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
  5. sporządza poświadczenia,
  6. spisuje protokoły,
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów oraz
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wróć na Stronę główną:

Black and White Premium WordPress Theme