Polityka prywatności

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest notariusz Aleksandra Podraza-Dokurno prowadząca Kancelarię Notarialną pod adresem 60-185 Skórzewo, ulica Poznańska 117a;
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się z notariuszem Aleksandrą Podrazą-Dokurno e-mail: kancelaria@dokurno.pl;
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu: realizacji (przygotowania) czynności notarialnych, których stroną jesteście Państwo i podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania i wypełniania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (obowiązki ciążące na notariuszu w zakresie przekazywania wypisów/ odpisów aktów notarialnych właściwym organom, pobieranie opłat sądowych, podatków itp.), a nadto w celu prowadzenia rachunkowości administratora, wystawiania faktur i dokumentów księgowych wysyłki, odbioru i ewidencji korespondencji;
 4. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa bądź od osób, które na państwa żądanie przekazują dane do tutejszej Kancelarii;
 5. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i realizacji (przygotowania) czynności notarialnych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, firmom pośredniczącym w płatnościach) oraz dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości;
 6. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych;
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas wymagany zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania zawodu notariusza;
 8. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane w powyższym zakresie są usuwane lub poddawane anonimizacji;
 9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Korzystanie ze świadczeń Administratora, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do przygotowania/ wykonania czynności notarialnych lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przygotowania/ wykonania czynności notarialnych. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych może skutkować odmową przygotowania/wykonania czynności z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

Ciasteczka (cookies):

 1. Dla Państwa wygody strona dokurno.pl używa plików cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować ją do potrzeb użytkowników (w szczególności, by mogli się Państwo zalogować – jeśli strona zapewniać będzie taką możliwość lub w celach statystycznych). Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Państwa o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że wyrażacie Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.
 3. Można jednak zdecydować, że nie chcecie Państwo, by pliki te były przechowywane (lub je usunąć – wszystkie lub tylko niektóre). Decydujące są ustawienia przeglądarki:
  • w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
  • w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
  • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (wybór różnych poziomów ochrony) > Zaawansowane (ręczne dostosowanie obsługi plików cookies).
  • w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Wróć na Stronę główną:

Black and White Premium WordPress Theme