Akt poświadczenia dziedziczenia

  1. akt zgonu spadkodawcy,
  2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  3. odpisy aktów stanu cywilnego wszystkich spadkobierców (testamentowych i ustawowych), tzn. akt małżeństwa osoby zmarłej i jej małżonka, akty urodzenia lub akty małżeństwa (zwłaszcza gdy nastąpiła zmiana nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego) dzieci zmarłego,
  4. dokument – zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich dotyczące numeru PESEL zmarłego,
  5. wypisy aktów notarialnych zawierające oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku, jeśli takie oświadczenia były składane.

Potrzebne dane:

  1. prosimy o informację w sytuacji, gdy spadkobierca zmarłego również nie żyje (od daty zgonu spadkobiercy zależy sposób dalszego postępowania i wymogi dotyczące dokumentów),
  2. numery ksiąg wieczystych nieruchomości, w których spadkodawca jest ujawniony jako właściciel lub współwłaściciel,
  3. informacja czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo objęte zarządem sukcesyjnym,
  4. w przypadku osób, które w chwili śmierci pozostawały w związku małżeńskim informacja, czy spadkodawca w chwili śmierci nie pozostawał w separacji, nie wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy małżonka, ani nie zostało wydane orzeczenie o wyłączeniu małżonka od dziedziczenia.
Black and White Premium WordPress Theme