Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

  1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu oraz termin ważności tych dokumentów, PESEL, adres zamieszkania, miejsce urodzenia),
  2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
  3. numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
Black and White Premium WordPress Theme