Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 1. zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie (powinno w swej treści zawierać również dokładny opis lokalu oraz informację o numerze księgi wieczystej lub jej braku, a także numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której posadowiony jest  budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal),
 2. podstawa nabycia prawa przez aktualnego właściciela, np. wypis aktu notarialnego lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, odpis prawomocnego postanowienia sądu, przydział, decyzja lub uchwała o przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe; jeśli prawo zostało nabyte w drodze dziedziczenia, a także w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 r., niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, albo zgoda naczelnika na zbycie lokalu,
 3. dane osobowe strony nabywającej i strony zbywającej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tych dokumentów, PESEL, adres zamieszkania), dodatkowo, w przypadku firm – numer KRS lub w przypadku osób wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej – REGON, NIP,
 4. oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki i o udzielonym kredycie – jeśli życzą sobie Państwo, aby wniosek o ustanowienie hipoteki złożył do sądu wieczystoksięgowego notariusz,
 5. zaświadczenie o braku osób  zameldowanych na pobyt stały lub czasowy pod adresem zbywanej nieruchomości,
 6. zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec Spółdzielni Mieszkaniowej.

Potrzebne dane:

 1. cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu umowy,
 2. termin wydania lokalu,
 3. termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży, informacja o danym zadatku, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena.

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

 1. numer księgi wieczystej,
 2. Podstawa nabycia, którą mogą być poniżej wskazane dokumenty:
  • wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, darowizny itp.,
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  •  wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
  •  jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze dziedziczenia, a także  w drodze umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 r., niezbędne będzie przedłożenie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, albo zgodę naczelnika na zbycie przedmiotu umowy,
 1. dane osobowe strony nabywającej i strony zbywającej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tych dokumentów, PESEL, adres zamieszkania), dodatkowo, w przypadku firm – numer KRS lub w przypadku osób wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej – REGON, NIP,
 2. zaświadczenie o położeniu sprzedawanego lokalu w strefie rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji albo zaświadczenie o braku strefy rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 3. oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki i o udzielonym kredycie – jeśli życzą sobie Państwo, aby wniosek o ustanowienie hipoteki złożył do sądu wieczystoksięgowego notariusz.
 4. zaświadczenie o braku osób  zameldowanych na pobyt stały lub czasowy pod adresem zbywanej nieruchomości,
 5. zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec Zarządcy nieruchomości wspólnej (Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia itp.).

Potrzebne dane:

 1. cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 2. termin wydania lokalu,
 3. termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży, informacja o danym zadatku, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena.

Sprzedaż lub darowizna działki

 1. Numer księgi wieczystej,
 2. Podstawa nabycia, którą mogą być poniżej wskazane dokumenty:
  • wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, darowizny itp., 
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • jeśli przedmiot umowy został nabyty w drodze dziedziczenia, a także  w drodze umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2007 r., niezbędne będzie przedłożenie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, albo zgodę naczelnika na zbycie przedmiotu umowy,
 1. dane osobowe strony nabywającej i strony zbywającej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu i termin ważności tych dokumentów, PESEL, adres zamieszkania), dodatkowo, w przypadku firm – numer KRS lub w przypadku osób wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej – REGON, NIP,
 2. zaświadczenie o położeniu sprzedawanej nieruchomości w strefie rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji albo zaświadczenie o braku strefy rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu, a gdy nie został uchwalony – zaświadczenie o braku planu oraz decyzja o warunkach zabudowy (jeśli została wydana),
 4. wypis z rejestru gruntów (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej),
 5. zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie została objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani inwentaryzacją stanu lasu, na podstawie której wydawana jest decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 6. oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki i o udzielonym kredycie – jeśli życzą sobie Państwo, aby wniosek o ustanowienie hipoteki złożył do sądu wieczystoksięgowego notariusz,
 7. wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku, gdy działka zostanie odłączona do nowej lub innej księgi wieczystej (z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej),
 8. ostateczna decyzja o podziale, a także wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych (gruntowych) oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki odłączanej i dla pozostałych działek powstałych w wyniku podziału (z adnotacją, że dokumenty są przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej) – gdy działka powstała w wyniku podziału innej działki, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej,
 9. zaświadczenie o braku osób  zameldowanych na pobyt stały lub czasowy pod adresem zbywanej nieruchomości.

Potrzebne dane:

 1. cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 2. termin wydania nieruchomości,
 3. termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży, informacja o danym zadatku, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena.

Linki i aktualności

Linki:

Dane Kancelarii Notarialnej Aleksandry Podrazy-Dokurno w ramach stron Izby Notarialnej w Poznaniu (https://rejent.poznan.pl/notariusz/aleksandra-podraza-dokurno/)

Elektroniczna Księga Wieczysta (https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do)

System EKRS (https://ms.gov.pl)

Krajowa Rada Notarialna (http://www.krn.org.pl/)

Izba Notarialna w Poznaniu (https://rejent.poznan.pl/)

Aktualności:

Wróć na Stronę główną:

O Kancelarii

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusza Aleksandrę Podrazę-Dokurno mieści się w centrum Skórzewa (gmina Dopiewo), przy ulicy Poznańskiej 117a (na 1. piętrze budynku, z osobnym wejściem po zewnętrznych schodach mieszczących się z prawej strony budynku). Skórzewo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania (dzielnice Junikowo i Grunwald), Wysogotowa, Batorowa, Dąbrówki, Dąbrowy, a także w bliskim sąsiedztwie Przeźmierowa. 

Photo 1_1 Photo 2_1 Photo 3_1 Photo 4_1

Dla Klientów Kancelarii dostępny jest bezpłatny parking przyległy do budynku, z bezpośrednim wjazdem z ulicy Poznańskiej.  

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia dokonania czynności notarialnej w innych dniach i godzinach.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji Kancelarii wraz z mapą dojazdu znajdą Państwo w zakładce:

Czynności notarialne mogą być również dokonane poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, powołana jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, dbając przy tym o bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując bezstronność i należytą staranność. Udzielanie informacji odnośnie czynności notarialnych, ich kosztów i niezbędnych do nich dokumentów jest nieodpłatne. W tym celu należy skontaktować się z Kancelarią (telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej) lub umówić się na spotkanie z notariuszem.

Czynności notarialne

Na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Kancelaria Notarialna Aleksandra Podraza-Dokurno, notariusz w Skórzewie, dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 5. sporządza poświadczenia,
 6. spisuje protokoły,
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów oraz
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wróć na Stronę główną:

Dokumenty

Szczegółowe informacje na temat wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej uzyskają Państwo odwiedzając osobiście Kancelarię, jak również kontaktując się z Kancelarią telefonicznie (tel. (61) 307-16-08 lub tel. kom. 531-256-271) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kancelaria@dokurno.pl).

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Na spotkanie z notariuszem przychodzą Państwo z dowodem osobistym lub paszportem, jak również – w przypadku dokonywania czynności poświadczenia za zgodność z oryginałem lub poświadczenia własnoręczności podpisu – z dokumentem (oryginałem), którego kopia ma być poświadczona za zgodność z oryginałem, albo z dokumentem, na którym ma zostać poświadczona własnoręczność Państwa podpisu (istotne jest to, aby dokument nie był podpisany, gdyż składają Państwo podpis w obecności notariusza).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Zawsze wtedy, gdy strona czynności nie posługuje się językiem polskim, a także na żądanie stron, notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

W celu uzyskania ogólnych informacji na temat dokumentów niezbędnych do dokonania danej czynności notarialnej proszę wybrać nazwę czynności, która Państwa interesuje:

Wróć na Stronę główną:

Polityka prywatności

INFORMACJE OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest notariusz Aleksandra Podraza-Dokurno prowadząca Kancelarię Notarialną pod adresem 60-185 Skórzewo, ulica Poznańska 117a;
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktowa się z notariuszem Aleksandrą Podrazą-Dokurno e-mail: kancelaria@dokurno.pl;
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu: realizacji (przygotowania) czynności notarialnych, których stroną jesteście Państwo i podejmowanych na Państwa życzenie, jak również w ramach wykonywania i wypełniania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (obowiązki ciążące na notariuszu w zakresie przekazywania wypisów/ odpisów aktów notarialnych właściwym organom, pobieranie opłat sądowych, podatków itp.), a nadto w celu prowadzenia rachunkowości administratora, wystawiania faktur i dokumentów księgowych wysyłki, odbioru i ewidencji korespondencji;
 4. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa bądź od osób, które na państwa żądanie przekazują dane do tutejszej Kancelarii;
 5. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i realizacji (przygotowania) czynności notarialnych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, firmom pośredniczącym w płatnościach) oraz dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości;
 6. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych;
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas wymagany zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania zawodu notariusza;
 8. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane w powyższym zakresie są usuwane lub poddawane anonimizacji;
 9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Korzystanie ze świadczeń Administratora, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do przygotowania/ wykonania czynności notarialnych lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przygotowania/ wykonania czynności notarialnych. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych może skutkować odmową przygotowania/wykonania czynności z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

Ciasteczka (cookies):

 1. Dla Państwa wygody strona dokurno.pl używa plików cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować ją do potrzeb użytkowników (w szczególności, by mogli się Państwo zalogować – jeśli strona zapewniać będzie taką możliwość lub w celach statystycznych). Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Państwa o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że wyrażacie Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.
 3. Można jednak zdecydować, że nie chcecie Państwo, by pliki te były przechowywane (lub je usunąć – wszystkie lub tylko niektóre). Decydujące są ustawienia przeglądarki:
  • w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
  • w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
  • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (wybór różnych poziomów ochrony) > Zaawansowane (ręczne dostosowanie obsługi plików cookies).
  • w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Wróć na Stronę główną:

Kontakt

Kancelaria Notarialna Aleksandra Podraza-Dokurno notariusz

(nr NIP 8522555014, nr REGON 388627735)

czynne:

poniedziałek: od 8:30 do 16:30,

wtorek: od 8:30 do 16:30,

środa: od 8:30 do 16:30,

czwartek: od 8:30 do 16:30,

piątek: od 8:30 do 16:30,

istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia dokonania czynności notarialnej w innych dniach i godzinach.

adres: ul. Poznańska 117a, 60-185 Skórzewo

(Kancelaria znajduje się naprzeciwko sklepu Lidl)

GPS: 52.396518847931425, 16.800423486322924

e-mail: kancelaria@dokurno.pl

tel. (61) 307-16-08

tel. kom. 531-256-271

Poniżej przedstawiamy lokalizację Kancelarii Notarialnej Aleksandry Podrazy-Dokurno, notariusza w Skórzewie:

Wróć na Stronę główną:

Black and White Premium WordPress Theme